Yleiset ehdot

 1. UbuntuMovement Oy:n Yleiset Ehdot

1.1 Ehdot ovat osa UbuntuMovement Oy:n jäsensopimusta eli ostettujen harjoitteluoikeustuotteiden kuvauksia (myöhemmin ”Jäsensopimus”), jotka on laadittu harjoitteluoikeustuotteen ostaneen henkilön (myöhemmin ”Jäsen”) ja UbuntuMovement OY:n (myöhemmin ”Ubuntu Movement”) välillä. Jäsensopimuksen katsotaan tulleen voimaan Jäsenen ostettua harjoitteluoikeustuotteen joko Ubuntu Movement studion tiloista, Ubuntu Movementin verkkosivuilta www.ubuntumovement.fi tai mobiilisovelluksesta.

 1. Jäsenyydet ja tuntien varaussäännöt

2.1 Ubuntu Movementin palveluiden käyttäminen edellyttää Personal Training harjoitteluoikeuspaketin ostamista (esimerkiksi kahdenkymmenenviiden harjoittelukerran pakettia) tai Ubuntu Movementin pienryhmätreenijäsenyyttä.

2.2 Viikkotunneille voi varata paikan internetsivujen tai mobiilisovelluksen kautta. Mikäli Jäsen haluaa peruuttaa varauksen, se tulee tehdä kolme tuntia ennen varatun tunnin alkamista. Mikäli asiakas ei peru tuntia ajoissa ja tämä toistuu kolme kertaa, menettää asiakas varausoikeuden kahdeksi viikoksi. Tämän jälkeen asiakas voi tiedustella varausoikeuden palauttamista Ubuntu Movementin henkilökunnalta sähköpostilla tai studiolta suoraan.
 
2.3. Kursseille tai workshoppeihin voi varata paikan internetsivujen tai mobiilisovelluksen kautta. Kurssimaksu tulee maksaa viimeistään viikkoa ennen kurssin tai workshopin alkua. Mikäli Jäsen haluaa peruuttaa varauksen, se tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista. Ajoissa peruttujen varauksien maksu palautetaan asiakkaalle. Mikä asiakas peruu kurssipaikan alle viikon sisällä kurssin alkamisesta, ei kurssimaksua palauteta, mutta asiakas voi siirtää osallistumisen seuraavalle vastaavalle kurssille

 1. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

3.1 UbuntuMovement Oy ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Jäsenen Ubuntu Movementin tiloihin tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä. Arvotavaroiden tilapäiseen säilyttämiseen Ubuntu Movementilla tulee Jäsenen käyttää studion tarjoamaa lukolla varustettua kaappia.

 1. Mahdolliset Jäsenen ja UbuntuMovement Oy:n väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä ja hyvässä hengessä.

Jäsenyysehdot

 1. UbuntuMovement Oy:n studion jäsenyys

1.1 Ubuntu Movementin Studion palveluiden käyttäminen edellyttää harjoitteluoikeuspaketin ostamista (esimerkiksi kahdenkymmenenviiden Personal Training harjoittelukerran paketti) tai pienryhmätreenijäsenyyttä.

1.2 Ubuntu Movement Studion jäseniksi voidaan hyväksyä vain täysi-ikäiset henkilöt. Huoltaja voi kuitenkin solmia Jäsensopimuksen kanssamme alaikäisen huollettavansa puolesta. Huoltaja vastaa silloin Jäsensopimuksen maksuista.

1.3 Jäsenyys on voimassa sovituin ehdoin joko toistaiseksi tai Personal Training harjoittelupaketin voimassaoloajan verran. Personal Training harjoittelupaketti on voimassa vähintään Personal Training harjoittelusopimukseen kirjatun voimassaoloajan verran. Pienryhmätreenien jäsenyys jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellei Jäsen erikseen päätä jäsenyyttä.

1.4 Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyyden siirtämisestä toiselle henkilölle väliaikaisesti voidaan kuitenkin neuvotella erityistilanteissa, esimerkiksi jos jäsen on estynyt osallistumaan tunneille kaksi viikkoa tai yli kestävän lomamatkan tai sairausloman takia.

1.5 Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden harjoitella Ubuntu Movement studiolla siten kuin jäsenyyden kuvauksessa nettisivuillamme on sovittu. Ubuntu Movementin kulloinkin voimassa olevat jäsenyysvaihtoehdot, hinnasto sekä tuotevalikoima kuvauksineen löytyvät Internet-sivuilta www.ubuntumovement.fi. Esimerkiksi Small Group Training jäsenyys on toistaiseksi voimassa ja veloitetaan etukäteen kuukausittain. Small Group Training jäsenyyden sisältö on luettavissa Ubuntu Movement Studion verkkosivuilla www.ubuntumovement.fi sekä mobiiliapplikaatiossa.

1.6 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, ettei Ubuntu Movement voi aina taata osallistumispaikkaa Jäsenen valitsemalle harjoitustunnille, jos osanottajamäärää tai liikuntatunnille pääsyä on muutoin rajoitettu.

1.7 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Ubuntu Movement voi Jäsenen jäsenyyden aikana muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai aukioloja kysynnän ja resurssien mukaan. Esimerkiksi kesälukujärjestys saattaa olla suppeampi kuin kevät- tai syyslukujärjestys.

 1. Jäsenen velvollisuudet

2.1 Jäsen on velvollinen:
    •    todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa,
    •    pitämään yhteystietonsa ja maksutietonsa ajan tasalla Glofox asiakasjärjestelmässä,
    •    huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta sekä
    •    kertomaan ohjaajalle ennen tunnin alkua vaivasta, taudista tai muusta liikuntaesteestä, joka saattaa vaikuttaa harjoitustunnilla tehtävien liikkeiden suorittamiseen.

2.2 Jäsen harjoittelee Ubuntu Movement studiolla omalla vastuullaan.

 1. Jäsenmaksut

3.1 Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä määritellään Ubuntu Movementin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Ubuntu Movement laskuttaa jäsenmaksun etukäteislaskutuksena, siten että tulevan kuukauden harjoittelumaksu erääntyy sinä kuukaudenpäivänä, jolloin jäsensopimus on alun alkaen solmittu. Esimerkiksi, jos jäsensopimus on solmittu 12.1., veloitetaan seuraava kuukausimaksu 12.2. Pois lukien jäsenyydet, jotka on ostettu ennen studion avausta. Näiden jäsenyyksien laskutuspäivä on kuun ensimmäinen päivä, alkaen 1.11.2022.

3.2 Jäsen on velvollinen huolehtimaan, että kuukausittainen toistuva jäsenmaksu tulee maksetuksi.

3.3 Jäsensopimukseen perustuvia Jäsenmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa, ellei kyse ole alennusjäsenyydestä, jonka peruste lakkaa. 

 1. Jäsenyyden väliaikainen keskeytys / Kuukausimaksun palautukset

4.1 Jäsensopimuksen solminut Jäsen voi hakea Ubuntu Movementilta jäsenyytensä käyttöoikeuden väliaikaista keskeytystä. Keskeytys tehdään aina kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Keskeytyksen aikana jäsenellä ei ole käyttöoikeutta palveluihin. Kuukausimaksun keskeytys voidaan tehdä seuraavista syistä: terveydelliset syyt, raskaus, työkomennus ulkomailla, muutto toiselle paikkakunnalle tai armeija.
4.2 Jäsenmaksun palautusta on haettava Ubuntu Movementilta sähköpostitse. Jäsenmaksua ei palauteta, mikäli Jäsen ei ole ilmoittanut hyväksytystä esteestä osallistua tunneille. Enintään yksi edellinen jäsenmaksu palautetaan. Tarpeesta keskeyttää jäsenyys väliaikaisesti on ilmoitettava välittömästi esteen ilmettyä.
 
5. Jäsensopimuksen lopettaminen

5.1 Jäsenen ilmoituksesta Jäsensopimus sovitaan päättyväksi jo maksetun kuukauden/maksukauden loppuun. Esimerkiksi, jos asiakkaan kuukausittainen veloitus tapahtuu 15. pvä ja hän irtisanoutuu 20. pvä, hänen irtisanoutumisensa tulee voimaan seuraavan kuun 14. pvä.

5.2 Irtisanominen on tehtävä sähköpostilla Ubuntu Movementille info@ubuntumovement.fi. Jäsenen tulee saada aina kirjallinen vahvistus jäsenyyden päättämisestä.

5.3 Jäsenellä on mahdollisuus peruuttaa Jäsenyytensä 14 päivän sisällä Jäsensopimuksen alkamispäivästä. Jo maksettua ensimmäisen kuukauden jäsenmaksua ei kuitenkaan palauteta. Jäsensopimuksen irtisanomisen jälkeen Jäsenellä on oikeus käyttää jäsenyyteensä kuuluvia palveluita Jäsensopimuksen mukaisesti Jäsensopimuksen irtisanomisajan loppuun.

5.4 Jäsen, joka on estynyt käyttämästä jäsenyyttään odottamattomista ja itsestä riippumattomista syistä, voi hakea kirjallisesti Ubuntu Movementilta jäsenyyden ennenaikaista päättämistä. Se, ettei Jäsen ole pitkään aikaan käyttänyt Jäsensopimukseen kuuluvia palveluita, ei oikeuta Jäsensopimuksen ennenaikaista päättämistä.

5.5 Ubuntu Movementilla on oikeus muuttaa hinnastoaan, palvelutarjontaa, Jäsenmaksuja sekä Ehtoja. Jos muutosten oletetaan olevan Jäsenelle epäedullisia, Jäsentä tiedotetaan muutoksista ennen muutosten voimaantuloa. Jäsenellä on oikeus irtisanoa jäsenyys epäedullisten muutosten johdosta.

5.6 Ubuntu Movementilla on oikeus lukita Jäsenyys väliaikaisesti tai purkaa Jäsensopimus päättymään välittömästi, jos Jäsen selvästi rikkoo Jäsensopimuksen ehtoja tai Ubuntu Movementin muuta ohjeistusta. Jäsenyys voidaan purkaa myös asiattoman käytöksen takia. Asiatonta käytöstä voi olla esimerkiksi uhkaavaksi, herjaavaksi tai syrjiväksi koettu käytös vastaanotossa tai tunneilla.

5.7. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan yhdessä ja hyvässä hengessä.

Personal Trainining palveluehdot

 1. Palveluiden ehdot
 2.  Personal Training palvelusopimus (myöhemmin ’PT sopimus’) solmitaan osapuolten kesken. PT sopimuksen osapuolet ovat palveluntarjoaja Ubuntu Movement / Personal Trainer (myöhemmin ’Toimittaja ’) ja palvelun käyttäjä (myöhemmin ’Asiakas’). PT Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun.
 3.  Asiakas vastaa itse omasta terveydentilastaan ja siitä, että liikuntaharjoitteluun ei liity terveydellisiä riskejä.
 4.  Sopimus on voimassa 12 kuukautta ensimmäisen harjoittelukerran varaamisesta. 50 harjoittelukerran paketti on voimassa 18 kuukautta ensimmäisen harjoittelukerran varaamisesta.
 5.  Jos asiakas saapuu myöhässä tunnille tai jättää saapumatta ollenkaan, lasketaan harjoittelukerta käytetyksi alkuperäisen aikataulun mukaan.
 6.  Harjoittelukerta tulee perua viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen harjoittelukerran alkua. Jos harjoittelukerta perutaan myöhemmin, se katsotaan käytetyksi.
 7.  Mikäli asiakas maksaa PT paketin erissä, tulee ensimmäinen osa maksaa oston yhteydessä joko applikaatiossa tai nettisivuilla. Erät veloitetaan kuukausittain.
 8.  Asiakkaalla on 14 päivän palautusoikeus ilmoittamalla kirjallisesti toimittajalle paketin perumisesta. Palautusoikeus lasketaan paketin ostopäivämäärästä.
 9.  Käyttämättömiä harjoittelukertoja ei palauteta, pl terveydelliset syyt (dokumentti vaaditaan). Aloitettu PT paketti on ostopäätös.
 10.  Personal Training harjoituskerta on 55 minuuttia.